Cartref
Home
Hanes
History
Digwyddiadau
What's On
Library
Llyfrgell
Cyfleusterau
Facilities
Oriel
Gallery
Cysylltwch â Ni
Contact Us

Hanes

Adeiladwyd Neuadd ac Institiwt Pontyberem yn ystod cyfnod anodd yn hanes y pentref. Dyma adeg y dirwasgiad economaidd a chyhoeddi'r Ail Ryfel Byd. Eto roedd gan y glowyr weledigaeth. Gallent weld manteision addysg, roeddent yn ymwybodol o'n hetifeddiaeth genedlaethol ynghyd â diwylliant byd-eang. O ganlyniad sicrhaodd eu hymdrech a'u haberth godi Neuadd ac Institiwt Pontyberem. Arweiniodd eu cyfraniad o geiniog yr wythnos, o becyn cyflog bychan, at adeiladu'r adeilad urddasol hwn.

Caiff Neuadd Pontyberem ei hystyried fel un o'r neuaddau pentref gorau yng Nghymru ac mae cryn ganmoliaeth i'w rhagoriaeth acwstig. O ganlyniad ymddangosodd artistiaid o fri rhyngwladol yn rheolaidd ar ei llwyfan. Yn ystod y blynyddoedd diweddar rhoddodd artistiaid rhyngwladol fel Katherine Jenkins, Rebecca Evans, Catrin Finch, Rhys Meirion a Llyr Williams berfformiadau yno.

Sicrhaodd Cyngor Cymuned Pontyberem, fel ymddiriedolwyr y Neuadd a'r Institiwt, na fu ymrechion ein cyndeidiau'n ofer. Mae'r adeilad mewn cyflwr arbennig. Gall gynnal amrywiol weithgareddau, yn gysylltiedig ag addysg, diwylliant a hamdden. Mae'r Cyngor yn hynod falch fod yr adnoddau'n cael eu dyfnyddio gan amrywiaeth o sefydliadau.

History

Pontyberem Hall and Institute was built during a difficult period in the history of the village. It was the time of economical depression followed by the outbreak of World War II. Yet the miners had a vision. They could see the advantages of education, were aware of our national heritage as well as global wide culture. Hence, their efforts and sacrifices ensured that Pontyberem Hall and Institute was built. Their contribution of a penny-a-week, from a small pay packet, resulted in this fine building being erected.

Pontyberem Hall is regarded as one of the finest village halls in Wales with the acoustics being highly acclaimed. Consequently world renowned artists have regularly appeared on the stage. During the last few years international artists such as Katherine Jenkins, Rebecca Evans, Catrin Finch, Rhys Meirion and Llyr Williams have performed there.

Pontyberem Community Council, as Trustees of the Hall and Institute, has ensured that the efforts of our forefathers have not been in vain. The building is in first class condition. It can accommodate a diverse range of activities: educational, cultural and recreational. The council is delighted that the facilities are extensively used by a variety of organisations.


Noson Lawen


Ffôn/Tel: 01269 871075  
2012 © Neuadd Pontyberem Hall